Designed bowl

Courtesy: Artist Shree

397537_582675468526950_5091072348618774415_n

121111524_Obemnaya_vuyshivka_Kak_vuyshit_kruylya_babochki__1_

A

B

C

Courtesy: Artist Shree

 

Shares